About first


Get to know the TRUE KNOWLEDGE that will show your Soul a direct way back to the SOURCE (non-religious God), avoiding middlemen and dead ends!

Earth is concave and stationary, and the Source of all is at the center of a multilevel spherical terrarium in Octahedron.

Human Being is the most powerful conscious creature on Earth, quintessentially connected to the Creator or Source.

Thanks to the awareness of the TRUE KNOWLEDGE from previous incarnations and by actively acquiring it in the game of life doing good, the human soul can ascend to the Source (seven levels of Heaven), leaving the body suit on Earth after death.

Remaining in Ignorance or doing evil, we may be stuck in one of the intermediate levels for longer or even condemn ourselves to be degraded to one of the seven subterranean levels of Hell.

TRUE KNOWLEDGE or Ignorance – the choice is yours!

====================================================

Poznaj PRAWDZIWĄ WIEDZĘ, która wskaże Twojej Duszy bezpośrednią drogę powrotną do ŹRÓDŁA (niereligijnego Boga), omijającą pośredników i ślepe uliczki!

Ziemia jest wklęsła i nieruchoma, a Źródło wszystkiego znajduje się w centrum wielowarstwowego kulistego terrarium, w samym środku Oktahedrona.

Człowiek jest najpotężniejszym świadomym stworzeniem na Ziemi, połączonym kwintesencjalnie ze Stwórcą czyli Źródłem.

Dzięki świadomości PRAWDZIWEJ WIEDZY z poprzednich wcieleń oraz poprzez aktywne jej zdobywanie w grze życia czyniąc dobro, dusza człowieka może wznieść się do Źródła (siedem poziomów Nieba), pozostawiając na Ziemi po śmierci skafander ciała.

Pozostając w Ignorancji lub czyniąc zło, możemy utknąć na jednym z pośrednich poziomów na dłużej lub wręcz skazać się na degradację do jednego z siedmiu podziemnych poziomów Piekła.

PRAWDZIWA WIEDZA albo Ignorancja – wybór należy do Ciebie!

====================================================

Познайте ИСТИННЫЕ ЗНАНИЯ, которые укажут вашей Душе прямой путь обратно к ИСТОЧНИКУ (нерелигиозному Богу), избегая посредников и тупиков!

Земля вогнута и неподвижна, а Источник всего находится в центре многослойного сферического террариума, прямо в центре Октаэдра.

Человек — самое могущественное сознательное существо на Земле, связанное с Творцом или Источником с помощью квинтэссенции.

Благодаря осознанию ИСТИННЫХ ЗНАНИЙ из предыдущих воплощений и активному обретению их в игре жизни творя добро, душа человека может вознестись к Источнику (семь уровней Неба), оставив после смерти телесный костюм на Земле.

Оставаясь в Неведении или творя зло, мы можем надолго застрять на одном из промежуточных уровней или даже обрекаем себя на деградацию в один из семи подземных уровней Ада.

ИСТИННЫЕ ЗНАНИЯ или невежество – выбор за вами!